gaaj

فلش کارت تئوری های مدیریت وسازمان/ارشد

فلش کارت های کارشناسی ارشد رشته مدیریت  هر کسی   هرجایی  هر آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری را با فلش کارت های تخصصی تجربه نمایید   چکیده همه منابع اصلی یک درس در یک جع...

خرید اینترنتی

75000 ریال

gaaj

فلش کارت استعداد تحصیلی دکتری

  فلش کارت استعداد تحصیلی دکتری هر کسی   هرجایی  هر آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری را با فلش کارت های تخصصی تجربه نمایید   چکیده همه منابع اصلی یک درس در یک جعبه ...

خرید اینترنتی

75000 ریال