کتاب استراتژی اقیانوس آبی
قیمت :76000 ریال
کتاب استراتژی اقیانوس آبی

کتاب استراتژی اقیانوس آبی
فصل اول
استراتژی های سنتی ریشه در مدل های نظامی دارند و فضای رقابت آنها به اقیانوس سرخ تشبیه شده است. اقیانوس سرخ در فضای بازاری ثابت تعریف می‌شوند كه مرتبا رقبای جدیدی وارد فضای محدود آن میشوند. برای فرار از این چرخه رقابت شدید و رو در رو بعضی شركت ها با نوآوری در ارزش فضای بازاری جدید را خلق می‌كنند كه به تعبیر این كتاب اقیانوس آبی نامیده می‌شد و در آن رقابت معنا ندارد.
این كتاب چهارچوب تحلیل و ابزارهای تدوین استراتژی حركت به سوی اقیانوس آبی را به دست میدهد. شش اصلی كه برای استراتژی اقیانوس آبی در این كتاب تبیین میشود در تمام صنایع قابل استفاده هستند. استراتژی اقیانوس ابی در فضایی با رقابت كمتر و سودآوری بالاتر تعریف میشود.
شابک : 978-964-57591-1
تاریخ انتشار : بهار 1390
تعداد صفحات : 324
نویسنده : جان كیم،رنه مابورنیا
مترجم : علیرضا پورممتاز
قیمت : 7600 تومان