راهنماي ثبت اختراع
قیمت :70000 ریال 

چگونه ايده و محصول نوآورانه خود را به يك اختراع رسمي و ثبت شده تبديل كنيم؟

هر كاري رسم و رسوم (به اصطلاح فرمتي) دارد..

در اين مجموعه نحوه تنظيم اظهارنامه ثبتي و فرمت + فرم هاي مربوطه و توضيحات آن ارائه شده است كه همه آن ها معتبر بوده و توسط اداره ثبت اختراعات تنظيم شده است.

استفاده از اين مجموعه كمك شاياني به مبتكران و نوآوران تازه كار جهت ثبت رسمي از ايده هاي خود مي نمايد.

با ثبت رسمي محصولات جديد خود در اداره مالكيت صنعتي ، توليد و امتياز آن را به انحصار خود درآوريد.