فلش کارت استعداد تحصیلی دکتری
قیمت :75000 ریال 

فلش کارت استعداد تحصیلی دکتری

هر کسی   هرجایی  هر آموزشی

کارشناسی ارشد و دکتری را با فلش کارت های تخصصی تجربه نمایید

 

چکیده همه منابع اصلی یک درس در یک جعبه

 


فلش کارت استعداد تحصیلی دکتری
منابع
1-صداقت،احمد،استعداد تحصیلیGMAT
2-عرفانیان،مهرداد،استعداد تحصیلی GMAT
3-مسح خواه،هادی،استعداد تحصیلی GMATموسسه ماهان
4-وکیلی،محمد-مسیح خواه،هادی،استعداد تحصیلی GMATانتشارات کتابخانه فرهنگ
5-نامی،حسین،استعداد تحصیلی GMATموسسه مدرسان شریف