فلش کارت تئوری های مدیریت وسازمان/ارشد
قیمت :75000 ریالفلش کارت های کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

هر کسی   هرجایی  هر آموزشی

کارشناسی ارشد و دکتری را با فلش کارت های تخصصی تجربه نمایید

 

چکیده همه منابع اصلی یک درس در یک جعبه


7500

فلش کارت تئوری های مدیریت وسازمان/ارشد
منابع

1-ابطحی،سیدحسین،مدیریت منابع انسانی
2-استونر،جیمز،تئوری های مدیریتی
3استونرو فریمن و گیلبرت،مدیریت
4-الوانی،سید مهدی،مدیریت عمومی
5-اقتداری،علی محمد،سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی
6-پیترز،توماس جی،واترمن،به سوی بهترین ها،سیمای شرکت ها و سازمان های موفق
7-دسلر،گری،مبانی مدیریت
8-دفت،ریچارد دال،مبانی تئوری و طراحی سازمان
9-رابینز،استیفن،تئوری سازمان0ساختار و طراحی سازمان)
10-رضائیان،علی،اصول مدیریت
11-رضائیان،علی،تجزیه و تحلیل سیستم ها
12-رضائیان،علی،تعامل انسان سیستم اطلاعاتی(سیستم اطلاعات مدیریت)
13-رضائیان،علی،مبانی سازمان و مدیریت
14-زمردیان،اصغر،مدیریت منابع انسانی
15-سعادت ،اسفندیار،مدیریت منابع انسانی
16-سید جوادین،سید رضا
17-سید جوادین،سیدرضا،نگرش جامع به تئوری سازمان و مدیریت
18-فرد،آر،دیوید،مدیریت استراتژیک
19-فرنچ و سارد،مدیریت استراتژیک
20-فیدلر فردای،تئوری اثربخش رهبری
21-فیضی طاهره،مبانی سازمان و مدیریت
22_کریتنر،رابرت،مدیریت
23-کونتز،سیریل اودانل،اصول مدیریت
24-لترنر،سی.جی برنامه ریزی و مدیریت
25-مینتزبرگ،هنری،سازماندهی (پنج الگوی سازگار)
26-هرسی و بلانچارد،مدیریت رفتار سازمانی،کاربرد منابع انسانی
27-هیکس،هربرت جی،تئوری های سازمان و مدیریت