21 روش مدیریت زمان و کارایی 2 برابر
قیمت :45000 ریال

21 روش مدیریت زمان و کارایی 2 برابر

21 روش مدیریت زمان و کارایی 2 برابر
کتاب های صوتی برایان تریسی
21 روش مدیریت زمان و کارایی 2 برابر
21روش عالی برای اینکه زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دو برابر کنید
در وصف همه افراد موفق میگویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند خوشبختانه مهارتهای مدیریت زمان با تمرین و تکرار قابل یادگیری هستند. شما میتوانید با بکار بستن مفاهیمی که در آستانه یادگیریشان هستید ، یکی از پر بار ترین افراد در رشته خودتان بشوید.
برایان تریسی دراین زمینه صاحبنظر است. او بدون دیپلم از دبیرستان شروع کرد و با کارش خود را بالا کشید تا مدیر اجرایی یک شرکت 265 میلیون دلاری شد. تریسی بیش از 20 سال به مطالعه مدیریت زمان پراخت. او در این زمینه ها دهها کتاب خواند در سمینارهای بی شماری شرکت کرد، از برنامه ریزیهای زمانی استفاده کرد و به برنامه های آموزشی صوتی گوش داد. او در نهایت سیستم مدیریت زمان خودش را سازمان داده و آنرا به هزاران نفر در سراسر دنیا اموزش داد. آنچه میشنوید بیست و یکی از بزرگترین ایده ها
در باره کارایی شخصی است که تا به حال کشف شده است. این ایده ها میتوانند زندگی شما را متحول کند. وحالا برایان تریسی.
21 ways to double your productivity
All successful people are described as being very well organized and good time mangers. Fortunately time management skills are learnable with practice and repetition. You can become one of the most productive people in your field by applying the ideas you're about to learn. Brain Tracy knows what he’s talking about. He started off without a high school diploma and worked his way up to being the chief operating officer of a 265 million dollar company.
Brain studied time management for more than 20 years. He read dozens of books, attended countless seminars, used the time planers and listened to the audio programs. Finally, he put together his own time management system and then taught it to thousands of men and women worldwide.
What you are about to hear are 21 of the greatest ideas on personal productivity ever discovered. These ideas can change year life. Now here's Brain Tracy.
قیمت: 4500 تومان