کتاب خلاقیت و نوآوری
قیمت :100000 ریال
کتاب خلاقیت و نوآوری 
با نگرش سیستمی 

از آنجایی که پدیده خلاقیت به عنوان یک پدیده روانشناختی و درونی دیده می شود لذا توجه به تئوریهای خلاقیت و نوآوری  ساختار مغز و عملکرد آن به همراه مبانی روانشناسی این پدیده ضروری است.

کتاب خلاقیت و نوآوری

 

نگاه به IQ,EQ که هوش منطقی و عاطفی بوده و ارتباط آنها با خلاقیت و همچنین فرایند خلاقیت موضوعاتی هستند که برای درک بهتر خلاقیت و کاربرد آن احتیاج به توضیحات بیشتری دارند که در این کتاب آمده است.
محتوی کتاب شامل :

   تعاریف و مفاهیم خلاقیت و نظزی های خلاقیت و نوآوری
   فرآیند خلاقیت و نوآوری
   تکنیک های خلاقیت و نوآوری 
   آموزش و سنجش خلاقیت
   ویژگیهای افراد، رهبران و سازمانهای خلاق 
   نوآوری و نوآوری سازمان یافته
   موانع خلاقیت و نوآوری

قیمت : 10 هزار تومان